กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภาดล โภชน์สาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0895984691
อีเมล์ : Padon.007.don@gmail.com