กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกาญจนาพร พิณนุกูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0887904432
อีเมล์ : krukate.ep@gmail.com