กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมนฑา วิจิตรโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0958277092
อีเมล์ : monta.2512@hotmail.com